I shut my eyes to not go blind
All photography by Remigiusz Kozdra and Kasia Baczulis
I shut my eyes to not go blind
+
Paula - Paula Bułczyńska shot by Remi & Kasia 
http://ift.tt/1iG4u6N
+
Paula - Paula Bułczyńska shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis
http://ift.tt/1iG4u6N
+
Ada - Ada Krowicka shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis
http://ift.tt/1iG4u6N
+
Ada - Ada Krowicka shot by Remi & Kasia
+
Like a Painting - Patrycja was shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis - http://ift.tt/1iG4u6N
+
Patrycja - Patrycja was shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis - http://ift.tt/1iG4u6N
+
Like a Painting - Patrycja was shot by Remi & Kasia
+
Like a painting - Model: Patrycja Śmiechowska
Photographes: Remi Kozdra & Kasia Baczulis
MUA: Marianna Jurkiewicz
+
Like a painting - Patrycja Śmiechowska shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis
+
Like a painting - Patrycja Śmiechowska shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis
+
Like a Painting - Patrycja Śmiechowska shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis
+
Like a painting - Patrycja Śmiechowska shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis
+
Like a painting - Patrycja Śmiechowska shot by Remi Kozdra & Kasia Baczulis
+
Monika Jagaciak “JAC” shot for VIVA! Moda Magazine.
Photography: Remi Kozdra & Kasia Baczulis
+
Ji Young Kwak - Remi Kozdra & Kasia Baczulis shot Ji Young Kwak